3D Eğitim Merkezi


 
AnasayfaAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş
 

 FORUM KURLALARI / FORUM RULES

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
batuhan529
Admin
batuhan529

Erkek Mesaj Sayısı : 118
Yaş : 34
Nerden : Balıkesir

FORUM KURLALARI / FORUM RULES Empty
MesajKonu: FORUM KURLALARI / FORUM RULES   FORUM KURLALARI / FORUM RULES Icon_minitimeCuma Ocak 30, 2009 2:41 pm

FORUM KURALLARI HERKES ?Ç?N GEÇERL?D?R...

Sayg?lar?m?zla

Bu forumlar? kullanabilmek için kullan?c?lar birer kullan?c? ad?, ?ifre ve geçerli bir e-posta adresi vermek zorundad?r. Kullan?c?lar?n ki?isel bilgileri ile ilgili seçimlerinden ne Sistem Yöneticisi ne de Oturum Yöneticileri sorumlu degildir. Unutmay?n?z ki bu siteye yaz?lan her türlü bilgi kamuya aç?k bilgi haline gelecektir. Bu nedenle ki?isel bilgileri payla?ma karar? verirken dikkatli olunmal?d?r. Ba?ka bir kullan?c? taraf?ndan
iletilenlerin herhangi bir ?ekilde sald?rgan ya da rahats?z edici oldu?unu dü?ünmeniz durumunda site yöneticileri ile ba?lant?ya geçmeniz gerekmektedir. Bu sözle?me ile bizi (burada ya da baska bir yerde
belirtilmi? olsun ya da olmas?n) taraf?n?zdan gönderilen verilerin herhangi bir nedenle taraf?m?zdan silinmesi ya da de?istirilmesi konusunda, yetkili k?lmaktas?n?z.
Bu site, ba?ka site ya da dosyalara ba?lant?lar içerebilir. Bunlar üzerinde TurkeyForum'un hiçbir denetimi ve sorumlulu?u yoktur. Ayr?ca içeriklerinin herhangi bir ?ekilde rahats?z edici olmamas? garanti edilememektedir. Öte yandan, kurallara uygun olmayan içeriklere verilen linkler kald?r?lacakt?r.

Bu forum kullan?c?lara ayarlar?nda belirttikleri bilgilerini de?i?tirmek için iki seçenek sunmaktad?r:

Kullan?c?lar kullan?c? ad? ve ?ifreleri ile giri? yaparak ayarlar?ndak? herhangi bir bilgiyi de?i?tirebilir.

?ifrenizi unutman?z durumunda, batuhan529@hotmail.com 'a e-posta gönderebilirsiniz.

Bu forumlara kat?labilmek için çerezlerinizin (cookies) aç?k olmas? gerekmektedir. Çerezler
(Cookies) kullan?c? ad?, ?ifre, görüntü ve dil seçimlerini tutarak siteye girmenizi sa?layacakt?r.


Sizin kullan?c? ad?n?z ile gönderilen her türlü ileti ve dosyadan siz sorumlusunuz. Bu forumlar? kullan?rken kaba, kin dolu, sald?rgan, ba?kalar?n?n ki?isel haklar?n? zedeleyen, cinsellik içeren ya da herhangi bir yasay? ihlal eden ileti göndermemeyi kabul etmektesiniz.

Size ya da bu forumun sahiplerine ait olanlar d???nda TEL?F'li malzeme veya dosya iletmemeyi de kabul etmektesiniz.


!!! AYRICA !!!

1. Forum'da siyasi ve dini içerikli yaz?,siyasi ve dini propaganda, genel ahlaka ayk?r? küfürlü yaz?, argo kabul edilen yaz?lar, hakaret benzeri yaz?lar yaz?lamaz. Ayn? ?ekilde, ba?ka bir forum kat?l?mc?s?n? yada üçüncü bir ?ahs? küçültücü veya hakaret edici yaz? yaz?lamaz.Ayr?ca, halk?n sosyal s?n?f, ?rk, din, mezhep veya bölge bak?m?ndan farkl? özelliklere sahip bir kesimini, di?er bir kesimi aleyhine kamunun güvenli?i için tehlikeli tarzda kin ve dü?manl??a alenen tahrik edici yaz?lar ve halk?n bir kesiminin benimsedi?i dinî de?erleri alenen a?a??layan yaz?lar yaz?lamaz.

2. Forum kat?l?mc?lar? yeni bir konu ba?l?g? açmadan önce o konunun Forum'da mevcut olup olmad???n? kontrol etmeliler. Bunun için Forum'un arama özelli?i kullan?labilir. Ayn? isimli veya ayn? tart??malar? içeren konular aç?lamaz.

3. Yöneticiler her yaz?lan mesaji yönetemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla kar??la?t???n?zda lütfen o bölümden sorumlu yöneticilere bildiriniz.

4. Mesaj yazarken büyük harf kullanmak ba??rmak anlam?na gelece?i için yaz?lar?n?z? kesinlikle büyük harf kullanarak yazmay?n?z.

5. Konu ba?l?klar?n? konunun içeri?ini ifade eden ?ekilde seçilmesi gerekmektedir. (yard?m, lütfen, acil vs ve ki?iye özel ba?l?klar uyar? yap?lmaks?z?n kapanabilir yada silinebilir)

6. Forum'da yaz?lacak konular ilgili bölümlere yaz?lmal?d?r.

7. Üye olurken ahlaks?z isim seçmek, ba?kas?n?n kullan?c? ad? ile foruma kat?lmak, s?rf üye olmak için abuk subuk kullan?c? adlar? seçmek, imzalara Siyasi Amaçl? yaz?lar yazmak, reklam yapmak yasakt?r.

8. Forum içinde profilde yada eklenmi? olarak din,politika,örgüt veya bir partinin simgesi olan resimler kesinlikle kullan?lamaz !!! Ayr?ca bu alanlar amac?na uygun olarak kullan?lmal?d?r.E?er bu kural çigneniyorsa, üyenin kulland??? resim silinip, elinden resim koyma hakk? al?nacakt?r !

9. Forum'a 180 gün (6 Ay) süre ile giri? yapmayanlar?n üyeliklerinin silinme durumlar? taraf?m?zdan gerekli görüldü?ünde yap?l?r.

10. Forum ve Forum Yöneticilerinede kural d??? mail veya mesaj b?rakmak kesinlikle yasakt?r.

11. Yöneticiler, yaz?lan yaz?n?n konusuyla ilgili olmayan bir bölümde yaz?ld???na karar verirlerse ve (veya) konunun uygun olmad???na karar verirlerse yaz?y? uygun bölüme aktar?r veya silerler. Bu nedenle itiraz türü yaz?lar?nda silinmesi, veya cevapland?r?lmas? yönetici yetkisindedir.Ayr?ca uyar? ile kapat?lan konular?n devam? niteli?inde veya ayn? içerikte konu aç?lamaz ! Herhangi bir yard?m yada bir amaç olmadan gereksiz yere eski
konular aktif edilemez !


12. Forum Yönetimi , ayn? ki?inin birden fazla rumuz veya isimle, farkl? ki?ilermi? gibi ayn? konuda görü? belirtti?ini tespit etmesi durumunda, ki?inin tüm mesajlar?n? siler ve forum'a giri?ini yasaklar.Yine buna ba?l? olarak ayn? ki?inin birden fazla e-posta adresi ile ba?vurarak farkl? isimler ile yazd???n?n tespit edilmesi durumunda forum ile ili?kisi kesilir.Kullan?c?lar kendi kullan?c? ad? ve ?ifrelerini korumakla sorumludurlar,ba?kas? kullan?r ve kural d??? yaz? olursa BAN edilirler.

13. Bu forum gönüllü ve amatör kat?l?m anlay???yla Profesyonel Ki?iler taraf?ndan fikir al??veri?inde bulunulmas? için kurulmu?tur. Amaç d??? kullan?lmamas? gerekmektedir.

14. Forum'un i?leyi? ve kurallar? konusunda kat?l?mc?lar? sürekli bilgilendirmek forum'un veya moderatörlerin görevi de?ildir. Kat?l?mc?lar bu kurallar? okuyup uymak zorundad?r.

15. Forum kurallar?na uymayan kat?l?mc?lar?n forum'a yaz? yazmas? engellenecektir. Bu i?lem ihtar verilmeden de yap?labilir.

16. Forum'un resmi dili Türkçe'dir,uluslararas? konu?ulan dil olan ?ngilizce'de kullan?labilir.Di?er dillerin kullan?m? Yönetici iznine ba?l?d?r.Kabul edilen alfabe latin alfabesidir.

17. Herhangi bir ürün satan üyenin, ürünle ilgili bilgileri aç?k bir ?ekilde yazarak istedi?i fiyat? belirtmesi ve teklif almas? gerekmektedir.F?YAT YAZMA DURUMU SADECE KULLANICILAR ?Ç?ND?R.Aç?k art?rma ?eklindeki hertürlü sat?? , herhangi bir firman?n yada çal??an?n?n reklam veya sat?? amac? ile fiyat belirtmesi ve ilanda belirtilen özellikler veya fiyat hakk?nda ele?tiri amaçl? yorum yapmak yasakt?r !!! Ticari amaçla ilan veren
üyenin üyeli?i dondurulur, gerekiyorsa üyeli?i iptal edilir.!!! Ayr?ca al?nan karar gere?i al?m-sat?m alan? belli mesaj ve üyeli?e göre aktif olacakt?r,bu nedenle ba?kas?n?n yerine ilan verme vb. durumlar olursa veren ve verdiren yapt?r?ma maruz kalacakt?r.Forumda üzerinden yap?lan al?m-sat?mlarda tüm sorumluluk al??veri?i yapan taraflardad?r,bu al??veri?in olumlu yada olumsuz sonuçlanmas?ndan forum sorumlu tutulamaz.


18. Kullan?c?lar forum içerisinde bir bölüme yaz? yazarlarken herhangi bir markay? veya firmay? oldu?undan daha üstün gösteremeyecegi gibi ayn? ?ekilde a?a??layamazlar !!!

19. Firmalar veya Yay?nc? Kurulu?lar ile ilgili fikirlerinizi nezaket kurallar? çerçevesinde yazmal?s?n?z,Hakaret veya kin dolu yaz?lar taraf?m?zdan engellenir.Yay?nc? kurulu?lar?n uygulad??? politikay? lütfen
ele?tirmeyin ! Ayr?ca Yerli Platformlar alan? sadece teknik sorunlar ,yay?n ak??lar? ve nezaket kapsam? içinde fikir al??veri?i maksad? ile kullan?ma aç?kt?r !


20. Firmalarla ba?lant?l? olan bayii konumundaki üyelerde bu kapsamda reklam veya ilgili oldu?u
firmay? yüceltecek ?eylerde yazamayacaklar? gibi ,ilgisinin olmad?g? ba?ka firmalar veya markalar ile ilgili a?a??lay?c? ?ekilde yaz? yazamazlar.


21. Mesaj yazanlar firma çal??an? MOD'lar bile olsalar,aç?k ?ekilde kendi sat?? fiyatlar?n? belirtemezler.Fiyat ile ba?lant?l? olan her konuyu ilgili firman?n kendi sitesinden yada mail yolu ile halletmeniz gerekmektedir.

22. Ki?isel tart??ma ?ekline dönü?en Konular derhal kapat?l?r !!! Kapat?lan konularla ilgili PM veya Mail at?lmamas?n? rica ederiz.Ayr?ca Özel Mesajlar forum içerisinde üyeler taraf?ndan yay?nlanamaz.

23. Ba?ka Forumlara üye veya kullan?c? toplamak için yaz?lan reklam mahiyetinde yaz?lar (Özel Mesaj Dahil) YASAKTIR.Bu ?ekilde davranan üyelerin üyelikleri durdurulacakt?r !

24. Üyelerin verdi?i adreslerde bulunan dosyalar veya resimler üyelik gerektirecek ?ekilde ise ve kullan?c?lar üye olmadan bu bilgileri alam?yorsa ilgili linkler kural d??? de?erlendirilir ve kald?r?labilir ! Üyelerin forum d??ar?s?ndan link ile verdikleri dosyalardaki içerikten dolay? site sorumlu tutulamaz,bu gibi linkler ve dosyalar e?er sorunlu yada zararl? ise bildirim üzerine kald?r?l?r.

25. Forum üzerindeki Email veya PM (ÖM) sitemini kullanarak ASLA ticari ç?kar amaçl? mesaj GÖNDER?LEMEZ !!! Yönetim ticari olarak kullan?m veya kural d??? kullan?ma yönelik ?ikayet ald??? veya gerekli gördü?ü durumlarda PM'leri (Özel Mesajlar?) okuma ve gerekiyorsa yay?nlama hakk?na sahiptir.

26. Üyelerin Forum içine yazd??? bilgiler yada link verdi?i dosyalar kullan?c?y? zor durumda b?rakacak yada cihazlar için tehlike arz edecek bilgi veya dosyalar ise,ÜYE mutlak surette uyar? yaz?s? yazmak zorundad?r !!!

27. Jenerik isimler (firma ad?,marka vs.) kullan?c? ad? olarak seçildi?inde ilgili firma çal??an? olmal?d?r.Yada firman?n bilgisinin olmas? gereklidir.?lgili firmadan yada ilgili ki?iden itiraz gelirse kullan?c? ad?n?z? de?i?tirmeniz forum yönetimi taraf?ndan istenebilir.

28. Forum içerisinde illegal oyun, film, mp3, k e y, s e r i a l vermek, bu tür içeriklerin bulundu?u sitelere link vermek ve konu olarak açmak kesinlikle yasakt?r ! (PM dahil)

29. Herhangi bir alanda ki?ileri,kurumlar?,kurulu?lar? veya devlet'i küçük dü?ürecek resim,yaz?,al?nt? vb. ?eyler kesinlikle yasakt?r.Bu gibi durumlarda uyar? yapmadan üyeyi forumdan silme hakk?m?z sakl?d?r.

30. ?mza alanlar?na her türlü forum linki ve forum ba?lant?l? portal linki, ticari site linki, reklam amaçl? mesaj yaz?lamaz ! Ayr?ca resim olarak boyu 500 , eni 125 pixel ve 100 kb'den büyük 1 adet'ten fazla resim kullanmak ve 10 sat?rdan fazla (Sat?r bo?luklar? dahil) yaz? bulundurmak yasakt?r.Buna uymayan imzalar uyar? yap?lmadan kald?r?l?r.

31. Forumda Banner'? bulunan yerler sadece önerdi?imiz firma yada yerlerdir.Banner'lar haricinde sat?? amaçl? ticari firma ismi veya telefon verilemez ! Banner'? bulunan firmalardan yap?lan al??veri?lerde do?acak sorunlardan dolay? forum veya yönetim sorumlu tutulamaz !

32. Pornografik içerik,yasad??? ilaçlar ve ilaç üretim cihazlar?,kumar ve kumar ile alakal? içerik,silah ve silah mühimmatlar?n?n sat?? ve tan?t?m?,bira veya sert alkollü içecek tan?t?m yada sat???,tütün yada tütünle alakal? tan?t?m yada sat??,reçete ile sat?lan ilaçlar?n sat??? veya tan?t?m?,tez yada ö?renci makalelerinin sat??? yada tan?t?m?.

YASAKLANMI?TIRForum kurallar? her zaman de?i?tirilebilir ve de?i?tikten sonra hemen geçerlidir.Kullan?c?lar?n ben görmedim okumad?m deme haklar? yoktur !

_________________
FORUM KURLALARI / FORUM RULES Batuha10
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://3dtasarim.yetkinforum.com
 
FORUM KURLALARI / FORUM RULES
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
3D Eğitim Merkezi :: Site Hakkında :: FORUM KURALLARI-
Buraya geçin: